Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Solva-B Administratieve Dienstverlening
Artikel 1: Definities
1.1 Opdrachtnemer: Solva-B Administratieve Dienstverlening.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
1.3 Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht voor de opdrachtgever verricht.
1.4 Bescheiden: Alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals documenten of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder documenten of gegevensdragers.
1.5 Algemene voorwaarden: De voorwaarden waaronder door de opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2.2 Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
2.3 Aan de in lid 2.2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot eventuele later aangegane overeenkomsten.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
2.6 De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De opdrachtnemer verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.
2.7 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.
Artikel 3: Aanbiedingen / offertes / honorarium
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de opdrachtnemer in zijn aanbieding of offerte aan de opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.
3.2 De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd in de offerte worden vermeld.
3.3 De door de opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 De in een aanbieding en offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
3.5 De opdrachtnemer heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, gestegen kosten door te berekenen en haar honorarium aan te passen.
Artikel 4: Totstandkoming en duur van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, door de opdrachtnemer is terug ontvangen.
4.2 Indien op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever reeds met de werkzaamheden is begonnen voordat de door de opdrachtgever ondertekende offerte retour is ontvangen, dan is de opdrachtgever onverkort verplicht het aan de opdrachtnemer verschuldigde honorarium, alsmede de daaruit voortvloeiende kosten, te voldoen.
4.3 De door de opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.4 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
4.5 Als binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
5.2 Indien de opdrachtgever de genoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig, of niet in de gewenste vorm ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5.4 Indien de opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.
5.5 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk dan wel relevant is.
Artikel 6: Uitvoering van de opdracht
6.1 De opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de gedrags- en beroepsregels.
6.2 De opdrachtnemer bepaalt op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.
6.3 De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden desgewenst door derden uit te laten voeren.
6.4 De opdrachtnemer zal niet eerder meer werkzaamheden uitvoeren en aan de opdrachtgever in rekening brengen dan die werkzaamheden waarvoor de opdracht is verstrekt. Voordat hiertoe wordt overgegaan dient eerst met de opdrachtgever overleg te hebben plaatsgevonden en overeenstemming te zijn bereikt.
6.5 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan de opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 7: Geheimhouding
7.1 De opdrachtnemer is, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
7.2 De opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
7.3 De opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop geldt één uitzondering, nl. in het geval dat de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.
Artikel 8: Opschorting / ontbinding
8.1 De opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met de opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, indien:

 1. de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens de opdrachtnemer;
 2. de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door de opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
 3. de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit, al dan niet voorlopig, aan hem is verleend;
 4. het bedrijf van de opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
 5. indien beslag wordt gelegd op goederen van de opdrachtgever, dan wel indien de opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld;
  Voorts zullen alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, direct en in zijn geheel opeisbaar zijn.
  Artikel 9: Betaling
  9.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde dan ook.
  9.2 Betaling dient plaats te vinden in euro’s door middel van storting ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
  9.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de onder artikel 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, vanaf de vervaldag aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening.
  9.4 Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die de opdrachtnemer maakt als gevolg van het niet nakomen van de opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
  9.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de opdrachtnemer gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  9.6 In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.
  Artikel 10: Klachten
  10.1 Klachten van de opdrachtgever omtrent de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert te worden ingediend.
  10.2 Klachten van de opdrachtgever omtrent de hoogte of samenstelling van de factuur dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de betreffende factuur te worden ingediend.
  10.3 Klachten van de opdrachtgever geven hem niet het recht zijn betalingsverplichtingen aan de opdrachtnemer op te schorten.
  10.4 In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.
  10.5 Indien een klacht wordt ingediend na het verstrijken van de in de artikelen 10.1 en 10.2 genoemde termijnen, heeft de opdrachtnemer het recht de klacht naast zich neer te leggen en verliest de opdrachtgever het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen.
  Artikel 11: Leveringstermijn
  11.1 Is de opdrachtgever een (vooruit)betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan nadat de betaling geheel is ontvangen, c.q. de informatie en/of de materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
  11.2 Een termijn waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden dienen te zijn afgerond, is nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
  11.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat de uitvoering blijvend onmogelijk is – door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
  Artikel 12: Opzegging
  12.1 De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
  12.2 Opzegging dient altijd schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
  Artikel 13: Informatieplicht van de opdrachtgever bij surseance van betaling / faillissement
  13.1 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer terstond te informeren als de opdrachtgever:
 6. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen;
 7. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen;
 8. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen.
 9. bekend is dat één of meer van zijn schuldeisers het faillissement van de opdrachtgever heeft/hebben aangevraagd;
 10. in staat van faillissement is verklaard.
  Artikel 14: Overmacht
  14.1 De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van de opdrachtnemer, waardoor het voor de opdrachtnemer onmogelijk of uitermate bezwaarlijk is om de opdracht tijdig en/of onder de overeengekomen voorwaarden uit te voeren.
  14.2 Als overmacht gelden in deze zin (doch niet uitsluitend) arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak, ernstige computerstoring of andere calamiteiten.
  14.3 Overmacht geeft de opdrachtnemer het recht om, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet, de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten.
  14.4 De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  14.5 Overmacht verplicht de opdrachtnemer niet tot betaling van een schadevergoeding (hoe ook genoemd).
  14.6 In geval van overmacht is de opdrachtgever gehouden aan de opdrachtnemer de inmiddels door haar gemaakte kosten alsmede de door haar bestede tijd te vergoeden.
  Artikel 15: Aansprakelijkheid
  15.1 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
  15.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  15.3 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  15.4 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  15.5 De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  15.6 De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of bij derden opgeslagen gegevens en/of bescheiden van de opdrachtgever.
  15.7 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden.
  Artikel 16: Vrijwaring
  16.1 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
  Artikel 17: Vervaltermijn
  17.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens de opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
  Artikel 18: Intellectuele eigendom
  18.1 De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en anderszins verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen of door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van de opdrachtnemer komen uitsluitend aan de opdrachtnemer toe.
  18.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van de opdrachtnemer te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.
  Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen
  19.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  19.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
  19.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
  Solva-B Administratieve Dienstverlening 2009
  Op al onze diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing