Gedragscode

Gedragscode Solva-B Administratieve Dienstverlening 1. Doelomschrijving Deze gedragscode stelt regels voor medewerkers van Solva-B. De gedragscode vormt voor derden en voor de medewerkers van Solva-B het uitgangspunt voor verwachtingen met betrekking tot het optreden van de medewerkers in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot hun beroepsuitoefening. Waar in deze gedragscode personen worden aangeduid in de mannelijke vorm wordt hiermee ook de vrouwelijke vorm bedoeld. 2. Algemeen De medewerker van Solva-B is verplicht ethische normen in relatie tot zijn vakgebied te hanteren. Hij mag anderen geen opdrachten geven tot handelingen die hiermee in strijd zijn. Bij de beroepsuitoefening dient de medewerker zich te onthouden van al hetgeen zijn beroep kan schaden. De medewerker dient zich in zijn uitspraken, handelingen en beslissingen te beperken tot zijn eigen deskundigheid. 3. Verantwoordelijkheid De medewerker is in de uitoefening van zijn beroep verantwoordelijk voor:  het handhaven van zijn niveau van vaktechnische kennis en vaardigheden door middel van permanente educatie.  het uitoefenen van zijn beroep in overeenstemming met vigerende wetgeving en vaktechnische regels;  het verstrekken van volledige, duidelijke rapportages en objectieve adviezen op basis van een doelmatige analyse van relevante en betrouwbare gegevens. 4. Vertrouwelijkheid De medewerker draagt er zorg voor dat al hetgeen hem bij de uitoefening van zijn functie als zodanig is toevertrouwd of wat daarbij als een vertrouwelijke aangelegenheid ter zijner kennis is gekomen, vertrouwelijk blijft. Van deze hoofdregel wordt alleen afgeweken wanneer daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. De medewerker wendt vertrouwelijke informatie, verkregen tijdens de werkzaamheden en/of uit hoofde van zijn functie, niet aan ten behoeve van voordelen, hetzij voor hem persoonlijk, hetzij voor derden. Deze bepalingen blijven gelden, ook nadat het dienstverband is beëindigd. 5. Integriteit De medewerker van Solva-B:  laat zich niet in met activiteiten die het op ethisch verantwoorde wijze uitvoeren van zijn functie op enigerlei wijze belemmeren;  Weigert giften, voordelen of gastvrijheid, welke feitelijk of schijnbaar de eigen handelingen zouden kunnen beïnvloeden;  Ziet af van actieve of passieve handelingen, die de belangen van zijn werkgever kunnen schaden.

  1. Objectiviteit De medewerker van Solva-B stelt zich onafhankelijk op en verstrekt volledige en objectieve informatie; Zijn houding in overlegsituaties en/of discussies wordt gekenmerkt door objectiviteit. 7. Ethisch conflict Indien de medewerker van Solva-B op goede gronden van oordeel is, dat door de uitvoering van zijn functie:  een onrechtmatige daad wordt begaan en/of  een handelwijze wordt verlangd, welke in strijd is met de letter en/of de geest van deze gedragscode en daardoor door medewerking aan de uitvoering van werkzaamheden zijn geloofswaardigheid en/of zijn integriteit als medewerker in het geding is, overweegt een of meerdere van de volgende acties te ondernemen:  Het probleem schriftelijk vastleggen;  Een vertrouwelijk gesprek met een onafhankelijke adviseur aangaan om inzicht te verkrijgen in de wettelijke rechten en plichten betreffende het ethische conflict en het probleem met medeweten van betrokkenen bespreken. Indien een ethisch conflict, na alle interne mogelijkheden te hebben beproefd niet op een voor de medewerker aanvaardbare wijze wordt weggenomen, dan deelt hij met redenen omkleed mee dat hij niet langer als medewerker in de zin van deze gedragscode kan fungeren. Praktische uitwerking De medewerker van Solva-B verleent professionele diensten in overeenstemming met bovenstaande basisprincipes. Dit houdt onder meer het volgende in:  we zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn.  we accepteren en betalen geen steekpenningen.  we bieden alleen diensten aan die binnen ons competentiebereik vallen.  we voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze.  we respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten, onze medewerkers en anderen met wie wij zaken doen.  we bewaken onze objectiviteit en onafhankelijkheid.